Stypendia

Przyznajemy stypendia studentom Polskiego pochodzenia i zapomogi są przyznawane dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Stypednia 2023

Laureaci 2022

Ogólne warunki przyznawania stypendiów

  • Polskie pochodzenie
  • Obywatelstwo kanadyjskie lub prawo do stałego pobytu w Kanadzie
  • Co najmniej drugi rok studiów na wyższych uczelniach
  • Osiągnięcia w nauce
  • Zaangażowanie studenta w organizacjach studenckich, młodzieżowych i w pracy społecznej (nie tylko w polskich organizacjach).
  • Zaangażowanie studenta lub rodziców/dziadków w organizacjach polonijnych.
  • Stypendium można otrzymać tylko trzy razy.
  • Fundacja przynaje rownież zapomogi dla studentów w trudnej sytuacji finansowej.

Korespondencję związaną ze stypendiami prosimy kierować do

Komitet Przyznawania Stypendiów
4949 Eramosa, 6th Line
Rockwood, Ontario N0B 2K0

Witold Jaroszewski
(519) 856 4874

scholarship@reymontfoundation.com